Bangkok Dock Company (1957) Limited.
About BDC
  Directors      History
  Vision and Mission      Quality and Standards
  Organization      Board
  Ethics      Rules
  Management         
About Branch Sattahip, Chonburi.
  History. Branch Sattahip Chonburi          
  Major projects Sattahip Chonburi          
              

Rules
ข้อบังคับ ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ข้อบังคับการทำงานบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พรบ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ. พ.ศ. 2518
ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550