แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2557
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2558
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2559  
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2560  
     
     
     
     
     
     

Warning: require(includes/th/itactionplan.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4

Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/th/itactionplan.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4