แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2554-2556
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2557-2559
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2559-2563  
  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ.2560-2564
  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ.2561-2565
  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ.2562-2566
     
     
     
     

Warning: require(includes/th/itmasterplan.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4

Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/th/itmasterplan.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4