เกร็ดความรู้ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
Knowleage Center
  เอกสารการซ่อมทำระบบขับเคลื่อน
  คณะทำงานจัดการบริหารความรู้ (KM)
  แผนดำเนินการการจัดการความรู้ ของบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี 2554-2555
  Dockmaster Training Manual
  การประเมินองค์กรด้วยตนเอง 2556
  เกณฑ์ SEPA 2556 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ (OPR)
ความรู้เรื่อง Knowledge Mangagement
  การจัดการความรู้ โดยว่าที่ น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร กองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ
  การจัดการความรู้ ศ.นพ. พิเชษฐ์ อุดมรัตน์ บรรยายที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 15 กันยายน 2547
  การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนและพัมนาคุณภาพ องค์กรและบุคลากร l