คู่มือบริหารความเสี่ยง

คู่มือบริหารความเสี่ยง
  คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2554
  คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2555-2556
  คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2557
  คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2558
  คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2559
  คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2560
  คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2561
  คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2562
     
     
     
     
     
     
     

Warning: require(includes/th/risk.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4

Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/th/risk.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4